om oss

Vårt uppdrag

Vår målsättning är att vi ska ta examen vid världens främsta farmaciutbildning och detta arbetar vi för dagligen genom att sitta med i olika arbetsgrupper, nämnder, råd och kommittéer vid universitetet. Kårens dagliga verksamhet bedrivs av dina blivande studiekamrater i kårhuset Pharmen. Ditt medlemskap gör att vi kan förbättra din utbildning.

Hur kan jag påverka?

Ditt medlemskap behövs för att kåren ska få en stark röst! Ditt medlemskap ger oss medel att skapa bra skyddsfunktioner för studenter som behöver hjälp och makt att driva studenternas frågor i beslutande organ inom universitetet. Man kan likna kåren vid ett fackförbund. För att kåren ska kunna göra sin röst hörd, krävs det medlemmar i ryggen. Dessa medlemmar är vi studenter.

Ju större svarsfrekvens kursvärderingarna får desto mer representativt blir resultatet. Kursvärderingar med hög svarsfrekvens får därför ett högre genomslag vid förändringsarbetet. Att ge positiv feedback på de bästa momenten i kursen, att uppärksamma förbättringspotential och ge konstruktiva förslag på förbättringar är alla exmpel på hur du kan påverka din utbildning och framtidens farmaceuter.

På kårens studieråd möts medlemmar för att ta ställning till olika ärenden som rör våra utbildningar. Vi behöver din åsikt för att kunna representera den så väl som möjligt! Alla är välkommna.

Kårens medlemmar har de yttersta makten över vilka frågor kåren ska driva inom universitetet. Det är även kårens medlemmar som beslutar om vilka studenter som ska företräda dem. Vi behöver din röst för att få en bred mångfald bland våra representanter!

Som kursrepresentant få du framföra dina kursares åsikter vid ett möte med kursansvarig. Detta är ett superviktigt uppdrag och en perfekt post att starta ditt engagemang med! Kontakta handl@farmis.se om du vill veta mer.

Studentrepresentation är reglerat i högskolelagen och studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Som studentrepresentant sitter du med i universitets olika organ och för studenternas talan. Du kan sitta som studentrepresentant på lokal nivå, exempelvis i en institutionsstyrelse på farmaceutiska fakulteten där du representerar alla farmaci studenter, eller på central nivå varpå du då representerar alla studenter vid Uppsala universitet. 

Vid intresse eller frågor kontakta valberedningen på val@farmis.se eller läs mer om att engagera dig här

Kåren

”En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Lag (2009:766).”

– Högskolelagen (1992:1434) kap. 4 §9 

 

Farmacevtiska Studentkåren representerar alla studenter vid Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet i frågor som rör studenternas studiemiljö, utbildning och arbetsvillkor. 

Vi har sedan länge ett mycket gott samarbete med Farmaceutiska fakulteten och genom att finnas med vid varje beslut om våra utbildningar kan vi se till att studenternas intressen alltid tas i beaktning.

Frågor?

Nedan ger vi dig svar på allas frågor du kan tänkas ha om universitet, Uppsala och kåren.

Vanliga frågor

Frågor om kåren

Farmacevtiska Studentkåren är en studentkår. Det är en organisation vid ett universitet eller högskola vars främsta syfte är studiebevakning, alltså att medverka i utvecklingen och förutsättningarna för studenternas studier. Farmacevtiska Studentkåren representerar alla studenter vid den Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet i frågor som rör studenternas studiemiljö, utbildning och arbetsvillkor. Vi har sedan länge ett mycket gott samarbete med Farmaceutiska fakulteten. Genom att finnas med vid varje beslut om våra utbildningar kan vi se till att studenternas intressen alltid tas i beaktning.

Kåren arbetar också för alla studenter vid Uppsala universitet genom sin studiebevakning på central nivå.

Kårens studiebevakning sker i flera led och sköts helt av engagerade studenter, de flesta av dessa gör det helt parallellt med sina studier.

Utöver studiebevakning arbetar kåren med arbetslivsanknytning och studiesociala frågor.

Psst.. Visste du att studentkårers arbete regleras i Högskolelagen (1992:1434)?

Där står det bland annat att:

9 § En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Lag (2009:766).

11 § En studentkår ska vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom kårens verksamhetsområde. Lag (2009:766).

12 § Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde ska ha rätt att vara medlemmar i kåren, om de uppfyller de krav som ställs för medlemskap i en sådan sammanslutning som avses i 8 §.

Den student som är medlem i studentkåren ska ha rösträtt vid val till studentkårens högsta beslutande organ. Lag (2009:766).

Alla, kort och gott. Det finns dock olika typer av medlemmar vilka beskrivs nedan.

Aktiv medlem: Aktiv medlem är den som bedriver studier inom Farmacevtiska Studentkårens verksamhetsområde, alltså under Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet samt erlägger avgift till kåren.

Denna typ av medlemskap är det vanligaste och gäller alltså dig som studerar eller är doktorand vid Farmaceutiska fakulteten.

Stödmedlem: Stödmedlem är den som erlägger avgift till kåren utan att vara inspektor, proinspektor, hedersledamot, aktiv medlem eller övrig medlem.

Övrig medlem: Övrig medlem är den som bedriver studier endast utanför Farmacevtiska Studentkårens verksamhetsområde samt kårens heltidsarvoderade ämbetsmän. Övrig medlem skall erlägga avgift till kåren.

Läs om hur du blir medlem här

Har du frågor kring medlemskap?

Kontakta då Handläggare på handl@farmis.se

Under studietiden kostar det 100 kr/termin att vara medlem i Farmacevtiska Studentkåren.

Som seniormedlem kostar det 200 kr/termin att vara medlem.

Bli medlem här

Har du frågor kring medlemskap?

Kontakta då Handläggare på handl@farmis.se

Det finns flera olika sätt att bli medlem i Farmacevtiska Studentkåren på.

Alternativ 1:

Besök Uppsalastudent.com och följ instruktionerna. Här kan du samtidigt bli medlem i en nation.

Alternativ 2:

Swisha 100 kr till 123 226 22 85, inkludera namn och 10-siffrigt personnummer i meddelandet.

Ex. Farm Pharmisson, 971029-XXXX

Vill du bli seniormedlem swishar du istället 200 kr till samma nummer och anger även senior i texten.

Alternativ 3:

Kontakta Handläggare på handl@farmis.se

Engagerade studenter från kåren jobbar dagligen för att påverka din utbildning och läromiljö vid Farmaceutiska fakulteten till det bättre. Andra arbetar aktivt mot hela Uppsala universitet för att påverka alla studenters studiesituation här i Uppsala. Ett medlemskap i Farmacevtiska Studentkåren bidrar alltså till att du är med och påverkar din utbildning till det bättre genom att stödja kåren i sitt arbete. Utöver detta får du nedanstående medlemsfömåner:

 • Möjligheten till hjälp och rådgivning av studentombudet om du stöter på problem som rör din utbildning
 • Rösträtt vid kårens högst beslutande organ
 • Påverka din utbildning genom att bli studentrepresentant och delta på studieråd
 • Komma närmare arbetslivet genom vår arbetslivsanknytning 
 • Åka på internationella kongresser och träffa farmaceuter från hela världen
 • Träna med vårt idrottsutskott
 • Reducerade priser i puben och på våra traditionella fester
 • Ett begränsat antal gratis utskrifter per vecka
 • Välkomstmottagning där du blir introducerad till studierna, ditt blivande arbetsliv och Uppsalas studentliv
 • Tillgång till vårt hus med bl.a. studierum, grupprum, biljardrum, bastu, rymliga lokaler, mikrovågsugnar och datorsal
 • Men viktigast av allt... du kan engagera dig inom kåren och på så sätt skapa minnen och vänner för livet, krydda ditt CV och skapa ett kontaktnät för framtiden!

Maila namn och personnummer till handl@farmis.se och ange att du önskar bli seniormedlem.

Eller:

Swisha 200 kr till 123 226 22 85, inkludera namn och 10-siffrigt personnummer samt senior i meddelandet.

Ex. Farm Pharmisson, 971029-XXXX, senior

Sammanhållningen slutar inte vid examen. Genom ett seniormedlemskap i stöttar du kårens verksamhet samtidigt som du får möjligheten att hålla kontakten med dina gamla kursare och vänner från Pharmen!

Farmacevtiska Studentkårens seniorsektion är till för dig som avslutat dina studier vid Farmaceutisk fakulteten, men vill fortsätta hålla kontakten med gamla studiekamrater och Farmis. Medlemsavgiften ger även ett välkommet bidrag till studentkårens ekonomi.

Vad gör seniorsektionen?
Vi anordnar aktiviteter för att knyta både gamla och nya kontakter. Varje höst hålls en seniorfest med tillhörande årsmöte, ett mycket uppskattat arrangemang. Om du funderar på att ordna en återträff, kontakta oss gärna så kanske vi kan hjälpa till? Dina idéer välkomnas!

Kårens högsta beslutande organ är kårmötet, här har du som medlem rösträtt. Styrelsen svarar till kårmötet och handhar den omedelbara ledningen över kårens verksamhet och verkställer kårmötets beslut. Det finns även ett flertal utskott så som klubbverket, kulturutskottet och lika villkorsutskottet, för att nämna några. Utöver utskotten finns även kommittéer, så som Amöberiet, Pharmada kommittén och höstfest kommittén. Därtill kan man även sitta som funktionär, exempelvis som kårfotograf, standarförare, kårmarskalk och mycket mer. Det finns även dem som svarar direkt till kårmötet vilka är valberedningen, Kårtidningen Farmis-Reptilen, ekonomisk granskare och verksamhetsgranskare. Det finns verkligen något för alla! 

Under ämbetsråd kan alla ämbetspersoner diskutera aktuella ärenden och här bereds även ärenden inför kårmöten. Under studieråden kan alla studenter vid Farmaceutiska fakulteten göra sin röst hör gällande frågor som berör studenternas situation. 

Farmaceutiska doktorandrådet (FDR) är Farmacevtiska studentkårens doktorandråd och representerar doktoranderna vid farmaceutiska fakulteten.

 

Studenter har genom studentkåren, enligt lag, rätt att representera studenterna där universitetet bereder eller beslutar i frågor som rör utbildningen eller studenternas situation.

Högskolelagen (1992:1434) Kapitel 2

7 § Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om antalet sådana representanter och om hur de ska utses. Lag (2016:744).

Genom studentkåren kan du göra din röst hörd för att utbildningarnas innehåll och kvalitet kontinuerligt förbättras.

Kursrepresentanter och Studentrepresentanter

Kårens studiebevakning drivs till stor del av våra kursrepresentanter och studentrepresentanter. Studentrepresentanterna sitter med och representerar kårens åsikt i beslutande och beredande organ inom Farmaceutiska fakulteten och Uppsala universitet. Studentrepresentanterna väljs av kårens medlemmar och representerar de åsikter som kårens medlemmar gemensamt har beslutat om vid antagandet av kårens åsiktsprogram.

I varje kurs finns det två kursrepresentanter. De är kårens förlängda arm ut bland studenterna. Kursrepresentanterna spetsar öronen för att ta in vad sina medstudenter känner och tycker om utbildningen. Kursrepresentanterna är också en stor del av kursvärderingsprocessen och studierådet.

Lär mer om studiebevakning HÄR

Skrivelser och remissvar
För att skapa bra förutsättningar för studier vid Uppsala universitet är kåren även remissinstans gentemot Uppsala universitet, Utbildningsdepartementet och andra enheter som tar beslut om frågor som rör studenterna vid Farmaceutiska fakulteten och Uppsala universitet.

Skyddsombud
Vid varje institutionsstyrelse finns skyddsombud som du kan vända dig till när något inte fungerar i studiemiljön. Skyddsombuden är precis som du, studenter vid Farmaceutiska fakulteten och representerar dina intressen vid respektive institutions styrelse. Har du upptäckt brister i den fysiska eller psykiska studiemiljön är det hit du kan vända dig!

Studieråd
På studierådets möten medverkar kursrepresentanter, studentrepresentanter och alla studenter som är intresserade av vad som är aktuellt inom de farmaceutiska utbildningarna. När en stor fråga inte täcks av åsiktsprogrammet tas den hit för att debatteras, detta för att åsikten ska vara väl förankrad hos studenterna. Studierådet har ett möte i månaden. Kom på studierådet om du vill veta vilka frågor som är aktuella inom fakulteten just nu. Alla är välkomna!

Doktorandrådet (FDR)
Farmacevtiska Doktorandrådet handhar kårens frågor rörande forskning och forskarutbildning, deras mål är en trygg utbildning från antagning till disputation för alla doktorander. Farmacevtiska Doktorandrådet är en del av Doktorandnämnden ett gemensamt organ för alla Uppsala Universitets forskarstuderande.

Nationell- och internationell studiebevakning
Eftersom att vårt huvudfokus ligger på de farmaceutiska utbildningarna är det viktigt att hålla sig ajour med vad som händer med farmaciutbildningarna nationellt och internationellt. Det gör vi genom samarbete med Swedish National Association of Pharmaceutical Students (SNAPS), European Pharmaceutical Student Association (EPSA) och Internationel Pharmacutical Students Federation (IPSF). De internationella kontakterna sköts av det internationella utskottet.

Har du frågor om din utbildning?

Kontakta Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor på vicut@farmis.se

Pharmen är Farmacevitska Studentkårens alldeles egna kårhus. Du hittar kårhuset i Uppsala Science Park på Dag Hammarskjölds Väg 16.

Hit är du som medlem alltid välkommen att plugga, umgås, värma din mat, fika, spela biljard och pingis eller bara hänga. Inne eller i vår fina trädgård.

Självklart är alla dina vänner också välkomna!

Kårhuset är öppet alla vardagar 09.00-17.00 om inte annat anges på kårens sociala medier.

Du kan se vad som händer i vår Kalender HÄR 

Du kan också följa oss på sociala medier där vi heter Farmis på både Instagram och Facebook. Inför varje vecka läggs det ut information om kommande evenemang i vår "Pharmenacka" på Instagram. 

Vi skickar även ut ett månadsmejl till alla medlemmar som informerar om allt som händer under nästkommande månad!

Om ni har frågor kring händelser på kåren mejla pr@farmis.se

Du kan alltid vända dig till kårens ordförande om du har ideér, frågor eller funderingar om kåren eller om universitetet. Ordförande leder kårens dagliga verksamhet, samordnar styrelsen och är ansvarig för kårens information såväl internt som externt. Ordföranden har många representativa uppdrag både inom och utanför universitetet och studentvärlden, ordföranden för i alla dessa sammanhang medlemmarnas talan och verkar för deras bästa.

Kårens ordförande nås lättast via mail: ordf@farmis.se eller på 079-334 08 94

Styrelsen

Ordförande: ordf@farmis.se

Hit kan du vända dig med de flesta frågor du har. Är någon mer lämpad att svara på din fråga hjälper Ordförande dig genom att lotsa dig vidare till denna person.

Vice ordförande med ansvar för ekonomi (VicEk): vicek@farmis.se

VicEk ansvar för ekonomiska frågor som rör kåren och dess medlemmar. Hit kan du vända dig med frågor om:

 • Terminsräkning
 • Du som ämbetsperson har ekonomiska frågor kopplat till ditt ämbete

Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor (VicUt): vicut@farmis.se

VicUt kan svara på frågor om din utbildning och hänvisa dig vidare till rätt person på universitetet när du får problem. Vill du vara studentrepresentant eller få kallelsen till studierådet är det hit du ska vända dig.

Handläggare: handl@farmis.se

Handläggaren är också fakultetsansvarig. Till handläggaren vänder du dig om:

 • Du vill bli kursrepresentant
 • Du har frågor om kursvärderingar
 • Är ämbetsperson och vill hämta en nyckel till kårhuset
 • Du vill bli medlem eller har frågor kring medlemsskap och studentkortet

Studiesocial ledamot: soc@farmis.se

Som studiesocial ledamot har man ansvar för studiesociala frågor. Hit kan du vända dig med frågor om:

 • Arbetsmiljö
 • Bostadsfrågor
 • CSN

Klubbmästare: klm@farmis.se

Klubbmästaren har koll på saker som rör puben, cafét och uthyrningar av kårhuset. Så har du frågor om detta eller är du sugen på att jobba som serveringspersonal på någon av våra sittningar är det hit du ska vända dig.

Arbetsmarknadsansvarig: arb@farmis.se

Arbetsmarknadsansvarig tillika ordförande i Arbetsmarknadsutskottet ansvarar för kårens samarbetsavtal och kontakten med den farmaceutiska arbetsmarknaden. Om något företag vill komma i kontakt med Farmacevtiska Studentkåren ska detta ske genom arbetsmarknadsansvarig.

Har du frågor kring arbetslivsanknytning, samarbeten, avtal eller Pharmada kontaktar du arbetsmarknadsansvarig.

Sekreterare: sekr@farmis.se

Sekreteraren sammankallar till möten, skriver protokoll samt håller kårens ämbetslistor, stadgar och reglemente uppdaterade. Sekreteraren är även ordförandens högra hand i styrelsearbetet. Kontakta sekreteraren om du vill ha direkt telefonnummer eller e-postadress till någon av kårens ämbetsmän. Det är också hit du ska vända dig med frågor kring din ämbetsbeskriving, samt verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

PR-ansvarig: pr@farmis.se

PR-ansvarig har ansvar över kårens informationsflöden. Har du frågor eller funderingar rörande informationsspridning kan du vända dig hit.

Det finns många olika sätt du kan engagera dig i kåren på. Genom att ta ett ämbete, delta i kårens studiebevakning, arbetslivsanknytning eller studiesociala verksamhet.

 • Du kan bli kursrepresentant
 • Du kan bli studentrepresentant lokalt eller centralt
 • Du kan delta på studieråd
 • Du kan delta på kårmöten
 • Du kan jobba på pubar eller uthyrningar
 • Du kan också engagera dig genom att ta ett ämbete på kåren.

Klicka HÄR för att komma till en beskrivning av alla ämbeten och för att läsa mer om vad posterna innebär. Har du fler frågor om de olika ämbetena kontakta valberedningenval@farmis.se

Frågor om Uppsala

Att hitta bostad i Uppsala kan kännas hopplöst, men det är det inte! Här är några tips på hur du lättast hittar ditt nya hem.

Blocket.se kan du både hitta annonser för andrahandskontrakt och personer som söker inneboende. Du kan även lägga ut en egen annons och skriva att du söker boende. Var dock försiktigt! Betala aldrig något i förskott och ta det försiktigt med skyhöga hyror.

Heimstaden.se har ett “först till kvarn”-system där du har möjlighet att få ett rum i någon av Flogstas många korridorer.

Nationerna har tillsammans över 3000 studentbostäder. När du blir medlem i en nation kan du ställa dig i nationens egen bostadskö. Dessa bostäder har oftast kortare kötider, billigare hyror och ligger väldigt centralt. Läs mer på uppsalastudent.com om vad som gäller för din nation.

Studentboet.se drivs av Uppsala universitet, Uppsala kommun och Uppsala studentkår. Det fungerar lite som studentbostädernas blocket. Det är gratis att registrera sig och här kan du hitta annonser om massor av andrahandskontrakt. Detta är oftast ett bra ställe att börja leta på.

Uppsala Bostadsförmedling har samlat många av de största hyresvärdarna i en och samma kö. Här finns många typer av boenden; ungdomsboende, studentboende, kollektiv och korttidskontrakt. Det kostar 290 kronor per år att stå i bostadskön och ett tips är att ställa sig i kön så tidigt som möjligt på bostad.uppsala.se.

Heimo en nylanserad bostadsplattform som finns både på svenska och engelska. Genom att skapa en profil kan man kostnadsfritt annonsera alla typer av bostadsbehov (hyra, hyra ut, köpa eller sälja).

En studentkår har som huvudsakligt syfte att bedriva studiebevakning medan en nation sysslar mer med studiesocial verksamhet i form av diverse fritidsaktiviteter som fester, klubbar, pubar, restauranger och caféer. Sedan 2010 måste du inte vara medlem i varken kår eller nation, men många väljer ändå att vara medlem i båda. Medlem i kåren är man för att stödja arbetet med studiebevakning. Medlem i nation är man för att få ta del av nationernas verksamhet.

Kollektivtrafiken här drivs av UL, all information du kan tänkas vilja ha om bussar och tåg kan du finna på deras hemsida ul.se. Ett tips är att du som student har studentrabatt på 30-dagarsbiljetten, den kan även modifieras för att passa dig som pendlar så du kan resa till Stockholm eller Gävle. 

Vill du träna inomhus finns en hel drös gym i Uppsala. Ett hett tips är att kolla in Campus 1477 som har en anläggning precis i närheten av BMC och Pharmen. Vill du hellre träna utomhus finns både utegym och löpspår. Vill du hellre träna i grupp anordnar vårt Idrottsutskott aktiviteter.

Du som flyttar för att studera vid universitet eller högskola ska vara folkbokförd på din studieort. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter.

Med en e-legitimation kan du använda Skatteverkets e-tjänst för att göra flyttanmälan, snabbt och enkelt.  Läs mer och gör din flyttanmälan på Skatteverkets webbplats: www.skatteverket.se/studentflytt

Valborg i Uppsala är en fantastisk tid du inte vill missa! "Långhelgen" firas med flertalet dagar.

Skvalborg infaller den 28/4 och nationerna drar igång valborgsfirandet, alla på sitt eget sätt.

Kvalborg, den 29/4 är antingen dag två eller dagen för dagen. Nationerna håller ofta öppet sent för konserter och klubbar.

Valborg är dagen då Uppsalas gator fylls med folk och våren är kommen. På Pharmen ställer vi till med Valborgsbrunch som en start på dagen. I Fyrisån finns diverse farkoster att skåda när de försöker ta sig fram i forsränningen. Ekoparken, utanför Ekonomikum, är ett populärt ställe att slå sig ner för picknick om man inte söker sig till sillunch på nation. Klockan 15.00 är det enligt tradition mösspåtagning vid Carolina Rediviva och tillsammans med Uppsala universitets rektor kan du sätta på dig studentmössan till tonerna av körsång från Orphei Drängar. Samtidigt ställer vissa nationer till med champagnegalopp. På kvällen, klockan 21.00, vid Uppsala slott håller Curator Curatorum sitt traditionsenliga vårtal. Allmänna sången sjunger våren till och Uppsala studentkårs ordförande utbringar ett fyrfaldigt leve för Hans Majestät Konungen.

Finalborg eller första maj är alltså dagen efter dagen. Har man energi kvar så brukar nationerna ha en majmiddag som avslutning på hela kalaset.

Frågor om universitetet

Det går inte att överklaga ett betyg, däremot kan du begära omprövning. En omprövning gäller betyget för en hel kurs och inte för till exempel en enskild tenta och innebär att examinatorn gör om bedömningen för vilket betyg du ska ha på kursen. En omprövning kan aldrig innebära att betyget sänks. Om du vill att ditt betyg ska omprövas ska du skicka en så utförlig motivering om varför du vill ha höjt betyg som möjligt till examinatorn. Om ditt betyg inte höjs vid omprövningen kan du vända dig till universitetets betygsombudsmän. De kan inte själva höja betyget men kan ge en rekommendation till examinatorn.

Har du frågor gällande dina studier kan du kontakta kårens vice ordförande med ansvar för utbildning på vicut@farmis.se

Om du behöver köpa all kurslitteratur eller inte beror på hur du lär dig på bästa sätt. Oftast kan en kursbok vara ett skönt stöd att ha i tentaplugget. Det fungerar alldeles utmärkt att köpa begagnade böcker (titta dock upp vilken upplaga du egentligen behöver!), i Facebookgruppen Farmis Kursbokstorg kan du oftast hitta det du söker för en billigare peng. Även campusbokhandeln erbjuder köp av begagnade böcker. Vissa böcker går även att låna på universitetsbiblioteket, och vissa böcker finns som e-böcker. I Studierummet på Pharmen finns även kursböcker för nästan alla kurser, dessa kan kolla i när du sitter på Pharmen och pluggar.

Det är möjligt att ändra poänggränserna efter att studenter har skrivit en tenta. Universitetskanslerämbetet (UKÄ), som är den myndighet som utövar tillsyn över högre utbildning har uttalat att de poänggränser som anges inför ett prov som bör betraktas som riktlinjer som bör följas så långt som möjligt. Examinatorer är formellt sett bundna av det som står i kursplanerna men vanligtvis brukar inte så detaljerad information som poänggränser anges där. Det innebär att poänggränser som anges i andra dokument än kursplaner blir att se som riktlinjer. Självklart ska inte poänggränser frångås hur som helst utan det bör finnas en motivering till varför examinator väljer att göra så. UKÄ menar dock att det kan vara okej att göra justeringar när en strikt tillämpning av gränserna skulle kunna leda till en felaktig betygssättning av studenternas kunskaper och färdigheter. För att få mer information om detta kan det vara bra att ta kontakt med examinator och be om en motivering som du och dina kursare kan ta del av och diskutera.

Så länge du faktiskt studerar i den omfattning som du har angett i din ansökan, det vill säga inte avregistrerar dig från kursen och genomför alla obligatoriska moment får du inte återkrav för att du inte får godkänt på kursen. Däremot kommer du inte kunna få mer studiemedel förrän du har fått godkänt på minst 75 % av poängen på de kurser som du har sökt studiemedel för, eller 62,5 % om du läser din första eller andra termin.

Nej, det är inte okej! Enligt riktlinjerna för studenternas arbetsmiljö vid Uppsala universitet anges att schemalagd undervisning ska innehålla regelbundna pauser.

Den regel som finns säger att undervisning och tentor bör förläggas till vardagar mellan 08.00 och 17.00 om det inte finns särskilda skäl, eller det har angetts i kursplanen att undervisningen ligger på andra tider, alltså till exempel kvällskurser. Du bör i första hand vända dig till den kursansvariga för din kurs, och om du inte får gehör för dina synpunkter kan du vända dig till Farmacevtiska studentkårens vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor på vicut@farmis.se.

Om du behöver stöd i kontakterna med din institution för att förklara din situation och om möjligt komma fram till en individuell lösning som kan underlätta för dig i studierna är du välkommen att kontakta din lokala studiebevakare eller studentombudet för hjälp med det. Det kan även vara bra om du får prata med någon om den stress och prestationsångest du upplever i studielivet. På Studenthälsan finns läkare, psykologer och kuratorer som alla är specialiserade på studierelaterade frågor. Deras besöksadress är Övre Slottsgatan 7. På deras hemsida finner du kontaktuppgifter och information om öppettider.

Ja, en högskola ska enligt högskoleförordningen ansvara för att du som student är försäkrad för personskada när skadan har uppkommit till följd av olycksfall i samband med högskoleutbildning i Sverige. Försäkringen avser även sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittoämne.

Det finns mycket information att finna om dina rättigheter och skyldigheter. Du kan läsa mer om regler och rättigheter HÄR.

Generella terminstider kan du hitta HÄR. Mer information kring just ditt program kan du finna på din programsida på studium.

På Farmaceutiska fakulteten sker omtentor löpande under höstterminen, omtentan ligger vanligtvis ungefär en och en halv månad efter ordinarie tenta. För kurser som går under vårterminen är omtentorna samlade under två veckor i slutet av augusti. Mer information kan du finna på din programsida på studium.

Det är inte okej att det återkommande sker sista minuten-ändringar i schemat! Enligt de lokala reglerna vid Uppsala universitet får schemaändringar göras endast vid oförutsedda händelser. Detta kan exempelvis vara fallet om en föreläsare hastigt insjuknar och det inte finns någon annan lärare som kan hoppa in i dennes ställe. Det uppställs också krav på att ändringarna skyndsamt ska meddelas er studenter.

Det är först då en student har genomgått två examinationstillfällen för en kurs eller del av kurs utan godkänt resultat som rätt uppstår att få en annan examinator utsedd. Vanligtvis brukar det krävas att du själv hör av dig till ansvariga för utbildningen för att begära ett byte av examinator till omtentan. Du kan självklart efterfråga möjligheten till att få en annan examinator utsedd samt redogöra för varför du önskar detta, redan till första gången du ska skriva omtentan, men institutionen har alltså inte en skyldighet att också erbjuda en ny examinator om du inte genomfört examinationen två gånger utan godkänt resultat.

En student har, om det inte finns särskilda skäl, rätt att få tentamen eller annan examination rättad och betygssatt efter högst 25 kalenderdagar. Detta måste dessutom ske minst 14 dagar före omtentamen.

Om du genomgått två examinationstillfällen utan godkänt resultat har du rätt till att få en annan examinator utsedd. Finns det särskilda skäl för att inte kunna erbjuda en annan examinator har du rätt till en annan examinationsform.

Nej, om det enda du har kvar på kursen är examinerande moment som inte är lärarledda, alltså bland annat tentor och inlämningsuppgifter så behöver du inte registrera om dig på kursen utan du behöver bara kolla upp tentadatum eller inlämningsdatum och sen göra de examinerande momenten. Obs att du kan behöva anmäla i förväg att du tänker skriva en tenta eller lämna in en skrivuppgift.

Då en tenta försvunnit, tappats bort eller liknande och det är universitetet som bär ansvaret för att detta har skett ska studenter i denna situation snarast ges möjlighet till att skriva en ny tentamen. Kontakta kursansvarig lärare och fråga vad som gäller.

Ja, det finns det! Av diskrimineringslagen framgår att högskolorna inom ramen för sin verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter för studenter och sökande oavsett bl.a. funktionsnedsättning. Om dina läs- och skrivsvårigheterna är av varaktig natur räknas det som en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening vilket ger dig en rätt till pedagogiska och andra stödåtgärder som krävs för att göra undervisningen tillgänglig för dig.

Ett förslag är att ta kontakt med studievägledaren vid din institution eller universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning för att prata om de hinder som finns i din studiemiljö och vad som kan göras åt dem. Vid ett möte med samordnarna krävs att du tar med dig någon form av dokumentation på din funktionsnedsättning.

Enligt Riktlinjerna för studenternas arbetsvillkor vid UU ska en student som beviljats särskilt stöd vid examinationen, men då detta stöd uteblir, utan uppskov beredas möjlighet till ny examination, om det kan påvisas att universitetet bär ansvaret för händelsen.

Läs kursplanen! Den innehåller sådant som du som student bör känna till, till exempel kursmål, hur du kommer att examineras och hur dina prestationer ska bedömas. Kursplanen är bindande enligt högskoleförordningen, det som står i den kan inte ändras under kursens gång. Att läsa kursplanen är ett utmärkt sätt att känna till sina rättigheter.

Nej, det är inte okej! Ett översiktligt schema med alla examinerande moment och obligatorisk undervisning ska finnas tillgängligt senast fem veckor före terminsstart. Då ska även en förteckning av den huvudsakliga litteraturen finnas. Ett definitivt schema ska meddelas senast en vecka före kursstart.