Kåren

Kårmöten

Kårmötet är Farmacevtiska studentkårens högsta beslutande organ. Här har du som medlem även rösträtt. Under kårmötet fastställs styrdokument så som stadgar, reglemente, åsiktsprogram och ämbetsbeskrivningar. Här har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och påverka kårens arbete. Det är även här alla ämbetspersoner väljs in. Lär dig mer om kårmöten i vår informationsvideo. 

 

Styrelsen

Ordförande

Sebastian Månsson

Det åligger ordföranden att leda den dagliga verksamheten på kåren, sammakalla till och leda styrelsemöten och ämbetsråd samt ansvara för den information till externa aktörer. Ordföranden har många representativa uppdrag både inom och utanför universitetet och studentvärlden, ordförande för i alla dessa sammanhang medlemmarnas talan och verkar för deras bästa!

Vice ordförande, ekonomi​

Ludvig Wettervik

Vice ordförande med ansvar för ekonomi (VicEk) ansvar för kårens ekonomi. Detta är inget direkt handhavande av pengar, man är snarare ytterst ansvarig för att medlemmarnas pengar förvaltas på ett lämpligt sätt. VicEk är ordförandes ställföreträdande. VicEk kan du även kontakt vid frågor kring medlemskap och STUK-kort.

Vice ordförande, utbildningsfrågor

Johannes Schwarz

Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor (VicUt) har som huvuduppgift att verka för en god studiemiljö och utbildning. VicUt bevakar studenternas intressen genom att vara studentrepresentant i olika kommittéer och grupper på universitetet. VicUt är också ordförande i kårens studieråd där studie- och studiesociala frågor behandlas. Har du synpunkter på din utbildning så kontaktar du VicUt.

Handläggare

Josefine Strömbom

Som handläggare har har man huvudansvar för granskning och hantering av kursvärderingar av de kurser som hålls vid  Farmaceutiska fakulteten (Farmfak) vid Uppsala universitet. Utöver det arbetar även handläggaren med andra studierelaterande frågor och är med i olika grupper och kommitteér. Det är även handläggaren som tillsammans med VicEk hanterar frågor kring medlemskap och STUK-kort.

Arbetsmarknadsansvarig

Edvin Stephansson

Arbetsmarknadsansvarig tillika ordförande i Arbetsmarknadsutskottet ansvarar för kårens samarbetsavtal och kontakten med arbetsmarknaden. Om företag vill komma i kontakt med kåren sker detta genom arbetsmarknadsansvarig som också ansvarar för att ordna aktiviteter med arbetslivsanknytning. 

Klubbmästare

Isabel Stridh

Klubbmästaren ansvarar för Klubbverket och dess verksamhet vilket inkluderar fester samt städning av kårhuset. Varje termin ordnas två stora gasuer och däremellan arrangeras tentafester, temapubar och mycket annat. Kårhuset är även tillgängligt för uthyrning och är speciellt populärt bland doktorander som använder festsalen för disputationsmiddagar. Vill du jobba under en sittning eller pub på Pharmen tar du kontakt med klubbmästaren.

Studiesocial ledamot

Perlla Kadakji

Som studiesocial ledamot är man även vice ordförande i studierådet. Man försöker därmed se till att fakulteten se till den egna individen, vad denna har för andra krav på sig förutom studierna tex barn, CSN, arbete, familj. Även bostadsfrågan ligger på denna posts bord. Har du frågor kring arbetsmiljö på universitetet kontaktar du kårens studiesociala ledamot.

PR-ansvarig

Julia Norlin

PR-ansvarig ansvarar främst för kårens informationsflöde som når ut till allmänheten och kårens medlemmar. Det är PR-ansvarig som hanterar kårens aktuella sociala medier, hemsidan och övriga informationskanaler

Sekreterare

Linnea Engström

Sekreteraren sammankallar till möten, skriver protokoll under kår- och styrelsemöten samt håller kårens ämbetslistor, stadgar och reglemente uppdaterade. Kontakta sekreteraren om du har några frågor kring din ämbetbeskrivning eller kårarkivet generellt.

Inspektorer

Anders Karlén är professor vid Institutionen för läkemedelskemi, Avdelningen för Organisk farmaceutisk kemi. Anders var under sin studietid mycket aktiv i Farmacevtiska Studentkåren där han 1983 var ordförande i Utbildnings- och sociala utskottet, vilket motsvaras av dagens VicUt. Anders var senare vice ordförande i doktorandutskottet de tre åren 1985-1987.

Anders har sedan sin disputation vid fakulteten 1989 arbetat mestadels vid Uppsala universitet. Under sin tid vid universitetet har han blivit en erkänd forskare med ett stort nätverk samtidigt som han visat engagemang för fakultetens utbildningar bland annat genom många år i GRUFF. Han har varit uppskattad som lärare och fick 1999 Studierådets pris för studentinflytande. Anders har även engagerat sig ideellt, främst kan nämnas att han sedan flera år tillbaka är ordförande för Sektionen för läkemedelskemi inom Apotekarsocieteten.

Anders valdes till inspektor vid novembermötet 2014 och installerades på Farmacevtiska Studentkårens höstfest den 21 november 2015.

Under Majmötet 2020 valdes Universitetslektor Anne-Lie Svensson till historiens andra Proinspektor vid Farmacevtiska Studentkåren med följande motivering.

Anne-Lie är en omtyckt och väl igenkänd lärare bland Farmaceutiska fakultetens studenter och har flertalet gånger fått studierådets pris för sin pedagogik och sitt varma studentbemötande. Hon fick priset för studentbemötande 2018 för sina insatser i samband med revideringen av apotekarprogrammet, då programkoden FAO2Y uppstod, där hennes kurs påverkades. Hon höll de påverkade studenterna om ryggen och arbetade hårt för att lösa uppkomna situationer. I sitt engagemang som kursansvarig, studierektor, suppleant i Kommittén vid farmaceutiska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt andra representationsuppdrag, även centralt vid Uppsala universitet, talar hon väl om Farmis och visar att hon förstår vikten av den studiebevakande verksamhet som Farmacevtiska Studentkåren bedriver.