studiebevakning

Studiebevakning hos FaS

Farmacevtiska Studentkåren bedriver studiebevakning vid Farmaceutiska fakulteten i Uppsala. FaS har studiebevakare som hjälper alla farmacistudernade med studierelaterade frågor oavsett medlemskap i FaS. Titta på filmen till höger för att få mer information om studiebevakningen och hur du kan påverka din utbildning.

 

Genom Uppsala universitets förenade studentkårer (UUFS) bedriver Farmacevtiska Studentkåren även central studiebevakning. 

Kursrepresentanter

Kursrepresentanternas har ett stort inflytande över sina kursares studiesociala miljö samt utbildningskvalitetsarbetet.

Kursrepresentanternas uppgift är att analysera kursvärderingar och sammanställa dem i en kursrapport. Kursrapporten skrivs tillsammans med kursens kursansvarige vid ett kursvärderingsmöte max två månader efter kursens slut. Rapporten tas sedan vidare till Kommittén vid farmaceutiska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GRUFF).

Kursrepresentanterna deltar även vid FaS studieråd som behandlar allt från kursernas kvalitet till studiesociala frågor. Studierådet fungerar som länk mellan studenterna och farmaceutiska fakulteten. Kursrepresentanterna ta med sig information från studierådet tillbaka till kursen, de har även möjlighet att lyfta sina kursares problem och funderingar till studierådets deltagare.

För att tydliggöra kursrepresentanternas roll har Farmacevtiska Studentkåren tagit fram en Arbetsbeskrivning. 

En kursrepresentant representerar och förmedlar sina medkursares åsikter om en kurs till den kursansvarige. I varje kurs ska det finnas två kursrepresentanter. Kursrepresentanterna deltar även på studieråden för att studenternas åsikter lättare ska kunna förmedlas till studieråden.

Som kursrepresentant sammanställer man kursvärderingen i en kursrapport, detta sker vid ett möte tillsammans med kursansvarig. Kursrepresentanterna ska även delta på studieråden och representerar där sin kurs. Läs mer om studieråden längre ner på sidan. 

Kursrepresentanter är en viktig del i kvalitetsarbetet genom att se till att kurserna ständigt förbättras och utvecklas. Kursrepresentanterna bidrar även till en förbättrad samhörighet lärare och studenter emellan. Dessutom får kursrepresentanterna en biobiljett för varje inlämnad kursrapport.

 

 

För att komma i kontakt med din kursrepresentant, maila FaS handläggare:

handl@farmis.se

Studentrepresentanter

Farmacevtiska Studentkårens medlemmar äger rätten att utse studentrepresentanter till de organ och kommittéer där beslut om studenternas utbildning och studiesituation tas. Studentrepresentanternas uppdrag är att representera studenternas åsikter och informera sina kursare om vad som är nytt inom universitetet. 

Studentrepresentanterna väljs av kårens medlemmar på kårmötet. Representanternas åsikter förhåller sig till FaS åsiktsprogram som antas av kårmötet samt till studierådets ställning i den aktuella frågan. Vill du påverka vilka frågor som ska drivas och vilken åsikt som ska framföras, kom på studierådet eller lämna in en motion till kårmötet.

 

Håll även utkik på FaS sociala medier efter utlysningar gällande tillfälliga studentrepresenationsuppdrag

Centrala organ och vetenskapsområdet:

Studentkårens ordförande
ordf@farmis.se

Fakultet och institutionsnivå:
Studentkårens vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
vicut@farmis.se

FaS handläggare

handl@farmis.se

Studieråd

Farmacevtiska Studentkårens Studieråd är FaS utskott för utbildningsbevakning mot Farmaceutiska fakulteten (Farmfak).

På studierådets möten medverkar bland annat kursrepresentanter, studentrepresentanter inom fakultetens olika organ samt övriga intresserade kårmedlemmar och studenter. Kursrepresentanterna är normalt två per kurs och är viktiga för att varje kurs ska kunna hålla sig informerade om nyheter som berör utbildningen och FaS. Studierådet har ett möte i månaden och givetvis diskuterar vi mer än om våra utbildningar på fakulteten.

Nedan ges ett smakprov på andra intressanta ämnen som behandlas i Studierådet:

 • Studenters egna idéer och frågor. Var inte rädda för att ta upp sådant som ni vill förändra eller diskutera, vi finns här för er!
 • Vi uppmärksammar goda insatser hos våra lärare genom att dela ut studierådets priser!
 • Studiesociala frågor, t.ex. försäkringar, bostads- arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor.
 • Förnyelse av apotekar- och receptarieprogrammet
 • Utbildningsfrågor och kursvärderingar

 

Välkomna på Studieråd! Datum för terminen hittar ni i facebookgruppen Farmis Studieråd.

Vid frågor eller om ni vill ha mötenas kallelse kontakta gärna studierådets ordförande på vicut@farmis.se.

Skrivelser och yttranden

Farmacevtiska Studentkåren arbetar aktivt för att skapa bra förutsättningar för studier vid Uppsala universitet. En del av arbetet är att vara remissinstans gentemot Uppsala universitet, Utbildningsdepartementet och andra enheter som tar beslut om frågor som rör studenterna vid farmaceutiska fakulteten och Uppsala universitet.

 

Skyddsombud

Vid varje institution finns det studerande skyddsombud som du kan vända dig till när något inte fungerar i studiemiljön. Dessa skyddsombud är precis som du, studenter på grund-, avancerad nivå eller forskarnivå, och representerar dina intressen vid respektive institutions styrelse.  

Skyddsombuden kan du kontakta för hjälp då din fysiska eller psykiska studiemiljö brister. Det kan handla om exempelvis bristande utbildningslokaler eller orimliga prestationskrav. Vid brister i jämställdhet kan du även får hjälp av vår studentrepresentant i Kommittén för lika villkor vid vetenskapsområdet medicin och farmaci.

För att komma i kontakt med rätt ombud kontakta kårens studiesocala ledamot soc@farmis.se

Om du som student eller doktorand stöter på problem i din utbildning är du välkommen att kontakta oss. Det kan vara att du har hamnat i en konflikt med universitetet, vill ha stöd vid disciplinärenden eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under din studietid.

Du kan även få hjälpa av student- och doktorandombuden. Dessa arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet och bistår med kostnadsfri hjälp till samtliga studenter och doktorander. Du behöver inte vara medlem i en kår för denna hjälp. Vi hjälper dig på dina villkor och driver inte ett ärende framåt eller för information vidare om du inte önskar detta.

Ombuden kan:

 • Vara en neutral och oberoende instans mellan dig som student/ doktorand och Uppsala universitet i en eventuell konflikt.
 • Hjälpa dig förstå dina egna rättigheter och skyldigheter.
 • Hjälpa till med klagomål.
 • Undersöka om Uppsala universitet följer reglerna i hanteringen av dina ärenden och att dina rättigheter skyddas.

Ombuden kan inte:

 • Föra din talan gentemot Uppsala universitet när de har följt lagar, regler och riktlinjer.
 • Bestämma i ärendet.
 • Instruera eller instrueras av enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.
 • Vara en överklagandeinstans för frågor som redan behandlats av andra enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.

För att träffa student- och doktorandombuden bokas tid via mail eller telefon.

 

Kontakt vid studentärenden
För frågor eller ärenden rörande skyddsombud, arbetsmiljö, lika villkor, trakasserier etc:
Studiesocal ledamot
soc@farmis.se

 

För frågor eller ärenden rörande utbildningen och dina rättigheter/skyldigheter:
Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
vicut@farmis.se
Handläggare och fakultetsansvarig
handl@farmis.se

Vid mer komplexa ärenden kan vi komma att hänvisa till student- och doktorandombuden nedan

Bra att veta!
För dig som är student på grund- och avancerad nivå finns det lokala studiebevakare vid de olika kårerna som du kan vända dig till. De finns på plats på ditt egna campus och har bättre kunskap om just ditt program eller din kurs. Här hittar du kontaktuppgifter till studiebevakaren vid Farmaceutiska fakulteten: vicut@farmis.se

Studentombudsmannen

Det finns många regler och riktlinjer som gäller för dina studier på universitetet. Som grundutbildning-/doktorandstudent kan det vara svårt att hålla reda på vad som gäller i olika situationer. Ombudet hjälper dig att svara på vilka regler som gäller och ger råd för att lösa problem som uppstått. Studentombudet upmärksammar även kårernas studentrepresentanter på nya problemtrender. Det möjliggör att vi kan försöka åtgärda problemet och på så sätt undvika att det drabbar andra.

Doktorandrådet

Farmacevtiska Studentkåren ansvarar för studiebevakningen av forskarutbildningen vid farmaceutiska fakulteten.

Vi jobbar för att doktorandtjänst ska erbjudas till alla doktorander under hela doktorandutbildningen. Att säkra anställningsformer erbjuds doktorander under hela studietiden samt att doktorander under sin studietid erbjuds bra fysisk, social och psykosocial miljö. Detta innefattar bland annat fungerande laboratorier, ostörd skrivmiljö med tillgång till dator, kompetent handledning och ett gott forskarklimat. Läs mer i vårt åsiktprogram.

 

Farmacevtiska Doktorandrådet (FDR)
FDR handhar frågor rörande forskning och forskarutbildning och jobbar för en trygg utbildning från antagning till disputation. Farmacevtiska Doktorandrådet är en del av Doktorandnämnden ett gemensamt organ för alla Uppsala universitets forskarstuderande.

Kontakt: doktorand@farmis.uu.se

 

 

Nationell- och internationell studiebevakning

Eftersom att vårt huvudfokus ligger på de farmaceutiska utbildningarna är det viktigt att hålla sig ajour med vad som händer med farmaciutbildningarna nationellt och internationellt. Det gör vi genom samarbete med Swedish National Association of Pharmaceutical Students (SNAPS), European Pharmaceutical Student Association (EPSA) och Internationel Pharmacutical Students Federation(IPSF). De internationella kontakterna sköts av FaS internationella utskott.

SNAPS      IPSF     EPSA