Studiestöd - mer info

Studenthälsan

Farmacevtiska Studentkåren arbetar på flera sätt för att skapa bra förutsättningarna för studier vid Uppsala universitet. För att det ska vara möjligt behöver vi alla lite extra stöd ibland. Därmed samverkar vi med Studenthälsan som erbjuder studenter kontakt med läkare, psykologer, kuratorer, hälsoutvecklare och en företagssköterska. Alla specialiserade på studierelaterade frågor.

Studenthälsan hjälper dig oavsett om du vet varför du mår dåligt eller om du inte har någon aning om varför du mår dåligt. Studenthälsan erbjuder individuella samtal och kurser i hur du lättare kan tala inför en grupp, hur du hanterar stress eller hur du får livspusslet att gå ihop. De hjälper dig att hitta balansen mellan plugg, det sociala och dina krav på dig själv.

Läs mer på studenthälsans hemsida

Hjälp vid funktionshinder

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet.

 

Det kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar. Du ska kunna visa intyg på funktionsnedsättningen. Funktionshinder är enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns från födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.”

Vilket stöd du behöver beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig i studierna. Stödet planeras och utformas i samråd med dig som student. Om du behöver stöd så ansöker du via Uppsala Universitets hemsida. 

Det är viktigt att du redan när du anmäler dig till ett program eller en kurs tar kontakt med universitets samordnare för studenter med funktionshinder för att planera stödet.

Har du en tillfällig skada eller sjukdom så omfattas du inte av det här stödet. Behöver du tillfälligt stöd ska du istället vända dig till studievägledaren på din institution.

Ovan information är hämtad från Uppsala universitets hemsida för hjälp att få vid funktionshinder & studier

 

Skyddsombud

Våra skyddsombud jobbar för din studiemiljö! Vid varje institution finns det skyddsombud som du kan vända dig till när något inte fungerar i studiemiljön. Skyddsombuden är precis som du, studenter på grund-, avancerad nivå eller forskarnivå, och representerar dina intressen vid respektive institutions styrelse.

Skyddsombuden kan du kontakta för hjälp då din fysiska eller psykiska studiemiljö brister. Det kan handla om exempelvis bristande utbildningslokaler eller orimliga prestationskrav. Vid brister i jämställdhet kan du även får hjälp av vår studentrepresentant i Jämställdhetskommittén vid farmaceutiska fakulteten.

För att komma i kontakt med rätt skyddsombud kontakta kårens studiesocala ledamot soc@farmis.uu.se

Här hittar du  riktlinjer för studenternas arbetsvillkor!

För frågor eller ärenden rörande skyddsombud, arbetsmiljö, lika villkor, trakasserier etc:

Studiesocal ledamot
soc@farmis.se

 

För frågor eller ärenden rörande utbildningen och dina rättigheter/skyldigheter:
Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
vicut@farmis.se

 

Handläggare och fakultetsansvarig
handl@farmis.se

Vid mer komplexa ärenden kan vi komma att hänvisa till student- och doktorandombuden nedan. 

Student- och doktorandombud

Om du som student eller doktorand stöter på problem i din utbildning är du välkommen att kontakta oss. Det kan vara att du hamnat i en konflikt med universitetet, stöd vid disciplinärenden eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under din studietid.

Farmacevtiska Studentkåren har via ett avtal gjort det möjligt för studenterna som studerar farmaci att kontakta student- och doktorandombuden. De bistår dig med kostnadsfri hjälp som farmacistudenter och doktorand vid Farmaceutiska fakulteten. Du behöver inte vara medlem i en kår för denna hjälp. Vi hjälper dig på dina villkor och driver inte ett ärende framåt eller för information vidare om du inte önskar detta.

Ombuden kan: 

  • Vara en neutral och oberoende instans mellan dig som student/ doktorand och Uppsala universitet i en eventuell konflikt.
  • Hjälpa dig förstå dina egna rättigheter och skyldigheter.
  • Hjälpa till med klagomål.
  • Undersöka om Uppsala universitet följer reglerna i hanteringen av dina ärenden och att dina rättigheter skyddas.

Ombuden kan inte: 

  • Föra din talan gentemot Uppsala universitet när de har följt lagar, regler och riktlinjer.
  • Bestämma i ärendet.
  • Instruera eller instrueras av enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.
  • Vara en överklagandeinstans för frågor som redan behandlats av andra enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.

För att träffa student- och doktorandombuden bokas tid via mail eller via deras kontaktformulär.

Kontaktuppgifter till student- och doktorandombuden:

Mail: ombud@us.uu.se

 

Bra att veta!
För dig som är student på grund- och avancerad nivå finns det lokala studiebevakare vid Farmacevtiska Studentkåren som du kan vända dig till. De finns på plats på ditt egna campus och har bättre kunskap om just ditt program eller din kurs. Här hittar du kontaktuppgifter till studiebevakarna vid Farmaceutiska fakulteten: vicut@farmis.se, handl@farmis.se och soc@farmis.se